Algemene Voorwaarden

1-1 (1) INLEIDING

De huur van de voorzetapparaten van Cascade wordt geregeld door de volgende Algemene Huurvoorwaarden.
Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn ook beschikbaar

  • op de prijslijsten van Cascade, in zowel afgedrukte als digitale vorm;
  • op de website van Cascade: www.cascorp.com.

1 - DEFINITIES

1-1 In deze algemene voorwaarden geldt het volgende:
a. “Cascade” of “Verhuurder” verwijst naar Cascade Italia Srl;
b. “Klant" of “Huurder” verwijst naar de partij die de huur met Cascade overeenkomt;
c. “Voorzetapparaat(-apparaten)” verwijst naar de voorzetapparaten voor heftrucks of, in het algemeen, door Cascade verhuurde goederen en producten;
d. “Huur” of “Overeenkomst” staat voor de huurovereenkomst tussen Cascade en de klant;

2 - VOORZETAPPARATEN

a. De voor huur beschikbare voorzetapparaten worden door Cascade gekozen onder de op voorraad zijnde apparaten op type, kwaliteit en specificatie in verband met het door de klant gewenste gebruik of toepassing.

b. De klant zal het beoogde gebruik van het voorzetapparaat in de overeenkomst aangeven.

c. Wanneer de voorzetapparaten niet gebruikt worden voor de doelstellingen aangegeven in de overeenkomst of voor de algemeen met dat betreffende voorzetapparaat verbonden doelstelling, kan de klant de Verhuurder niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van het voorzetapparaat.

3 - START, EINDE, DUUR EN TARIEF

Het tarief voor de huur van het voorzetapparaat wordt aangegeven in de overeenkomst.

Cascade zal het tarief voor de huur aan de klant in rekening brengen op basis van een maandelijkse vooruitbetaling.

Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, start de huurperiode vanaf de datum van levering van de voorzetapparaten aan de klant, of op de datum waarop de klant ze ophaalt, en eindigt de periode op de datum dat de voorzetapparaten worden geretourneerd aan Cascade.

De periode voor verhuur mag niet korter zijn dan 4 weken.

Indien niet anders overeengekomen tussen de partijen, is het huurtarief gebaseerd op veertig (40) bedrijfsuren van het voorzetapparaat per week. Wanneer de voorzetapparaten gedurende meer dan veertig (40) uur per week gebruikt moet worden, moet dit extra gebruik worden aangegeven en overeengekomen in de overeenkomst.

De uren die het overeengekomen aantal wekelijkse uren overschrijden, worden gefactureerd tegen een in de overeenkomst bepaald tarief.

Terugbetalingen in verband met eventuele storingen die kunnen worden toegeschreven aan Cascade worden gebaseerd op een uurtarief, dat berekend wordt door het weektarief van de huur te delen door veertig of door het hogere aantal uren dat is overeengekomen; terugbetalingen voor eventuele storingen zullen geen rekening houden met zaterdagen en zondagen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. Het maximale dagelijkse bedrag voor terugbetaling wordt vastgesteld in het overeengekomen aantal wekelijkse uren, gedeeld door vijf (5).

Het huurtarief omvat de levering aan de klant of aan de gebruiker van de reserveonderdelen voor de normale slijtage bij een correct gebruik, maar omvat niet eventuele extra service verstrekt door het personeel van Cascade.

De overeenkomst wordt automatisch vernieuwd op basis van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de klant 30 dagen voor het vervallen van de huur schriftelijk kennis geeft over de opzegging.

Indien het voorzetapparaat eerder dan de in de overeenkomst vastgestelde termijn geretourneerd wordt, zal het verschil ten opzicht van de aanvankelijk overeengekomen huurtarieven voor de gehele huurperiode aan de klant in rekening worden gebracht.

Alle verzendingskosten (levering en ophalen aan het einde van de periode), vrachtkosten, verzekering, opslag en hantering, evenals belastingen en heffingen, zijn voor rekening van de klant.

De klant kan, alleen gedurende de eerste twaalf (12) maanden van de overeenkomst, beslissen om het gehuurde voorzetapparaat te kopen

4 - BETALING

In overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en mits niet anders overeengekomen tussen de partijen, moet de betaling binnen 30 dagen na de datum van de factuur worden uitgevoerd. Als de klant verzuimt binnen deze tijdsperiode te betalen, kan Cascade, zonder verdere kennisgeving, juridische stappen ondernemen voor de terugvordering van de verschuldigde bedragen.

De op de bankafschriften van Cascade aangegeven “valutadatum” geldt als datum van daadwerkelijke betaling.

De klant mag de betaling aan de Verhuurder niet uitstellen of vertragen op basis van het feit dat Verhuurder, op zijn beurt, nog een openstaande betaling of andere verplichtingen tegenover de klant heeft. Er zijn geen verrekeningen toegestaan, tenzij anders tussen de partijen overeengekomen.

In geval van niet-betaling, wordt de interest aangerekend waarvan het bedrag berekend wordt op basis van artikel 5 van Italiaans Wetsbesluit 231/02 - EU-richtlijn 2000/35/EG en Italiaans wetsbesluit 192/12 - EU-richtlijn 2011/7/EU, onverminderd eventueel grotere verliezen.

Cascade kan alle andere kosten, juridische of andere, voor het invorderen of het verkrijgen van de geforceerde naleving van betalingsverplichtingen, aan de klant in rekening brengen.

Bij en na de ondertekening van een overeenkomst is de klant verplicht om op verzoek van de Verhuurder een redelijke mate van zekerheid voor de betaling en het nakomen van andere contractuele verplichtingen voor te leggen, zoals een bankgarantie of een kredietbrief.

Onder dergelijke omstandigheden heeft de Verhuurder het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten, inclusief de levering, tot de gevraagde garantie gegeven wordt.

Alle door de klant aan de Verhuurder gemaakte betalingen worden met de volgende volgorde overwogen: kosten, interest, kapitaal, te beginnen bij de oudste verschuldigde bedragen.

De klant is niet gerechtigd om een betaling in te houden, noch voor vertragingen van de levering, noch voor de incomplete levering van niet-essentiële onderdelen.

5 - LEVERINGSTERMIJN

De levering zal plaatsvinden op de datum aangegeven in de overeenkomst.

Op de leveringstermijn wordt een tolerantie van 120 dagen toegepast (de zogenaamde “vertraagde levering”); aan het einde van deze periode heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke melding aan Cascade.

Cascade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke door de klant of derde partijen geleden kosten, verliezen of schade als gevolg van een late levering. De klant kan de overeenkomst niet annuleren op basis van alleen een te late levering.

Veronachtzaming van de leveringsvoorwaarden en de tolerantie als gevolg van overmacht, in overeenstemming met artikel 16 (Overmacht), vormt geen schending. Cascade zal de klant schriftelijk informeren over de specifieke redenen van mogelijke vertragingen, met aanduiding van de nieuwe leveringstermijn van de goederen.

Cascade kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke door de klant veroorzaakte late levering.

6 - VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

Tijdens de looptijd van de overeenkomst is de klant verantwoordelijk voor de bewaring, de correcte opslag en het correct gebruik van de verhuurde voorzetapparaten. Dientengevolge is de klant als enige verantwoordelijk voor mogelijke schade of claims die direct of indirect resulteren uit het gebruik van de voorzetapparaten, evenals voor mogelijke schade, verlies of kosten die de Verhuurder om welke reden dan ook gedwongen ondergaat als het resultaat van dergelijke gebeurtenissen.

De waarde van de voorzetapparaten wordt aangegeven in de overeenkomst.

De klant moet ervoor zorgen dat de voorzetapparaten correct en veilig gebruikt worden, binnen de voorziene grenswaarden voor capaciteit, en door gekwalificeerd en deskundig personeel.

Aan het einde van de overeenkomst moet de klant de voorzetapparaten retourneren in dezelfde toestand waarin ze ontvangen werden, met uitzondering van de normale achteruitgang en/of slijtage.

De klant heeft de plicht om Cascade volledig te vrijwaren voor mogelijke claims of vorderingen door derde partijen in verband met persoonlijk letsel of materiële schade die direct of indirect verband houdt met het gebruik van het voorzetapparaat.

Hiertoe is de klant verplicht om met een verzekeringsmaatschappij een gepaste verzekering af te sluiten voor een bedrag dat voldoende is om een geschikte bescherming te waarborgen.

De klant is verantwoordelijk voor de voorzetapparaten voor wat betreft schade veroorzaakt aan derde partijen, voor hun misbruik en moet op zijn kosten ervoor zorgen dat, gedurende de gehele duur van de huurperiode, het routine-onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding voor gebruik en onderhoud van Cascade voor de gehuurde apparatuur.

7 - FOUTEN EN STORINGEN VAN DE VOORZETAPPARATEN

Mogelijke fouten of storingen van de voorzetapparaten moeten onmiddellijk aan Cascade gemeld worden via brief, fax of e-mail.

Cascade behoudt zich het recht voor om de klant het recht op verlenging van de huurperiode toe te kennen in geval van fouten of storingen van de voorzetapparaten. In ieder geval worden verlengingen alleen toegekend vanaf de datum en tijd van indiening van de kennisgeving beschreven in het bovenstaande artikel .

Wanneer de fout of storing te wijten is aan veronachtzaming of oneigenlijk gebruik van de voorzetapparaten, is het reeds overeengekomen huurtarief nog steeds ten laste van de klant, evenals de betaling van de reparatiekosten en de schadeloosstelling van eventuele door Cascade geleden onkosten.

8 - VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN EN STORINGEN VAN DE VOORZETAPPARATEN

Cascade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte verliezen veroorzaakt door fouten van de voorzetapparaten of stoptijden veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik.

Behalve in gevallen van overmacht, beschreven in artikel 16, kan Cascade niet aansprakelijk worden gesteld voor de ontbrekende ontvangst van de voorzetapparaten vanwege redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de Verhuurder, als gevolg van ongevallen, pech of beschadiging tijdens laden, lossen of vervoer.

9 - 1 LOCATIE VAN DE VOORZETAPPARATEN

De klant mag, zonder voorafgaande toestemming van Cascade, de voorzetapparaten niet vanaf hun opslagplaats verwijderen.

De klant zal op verzoek van de Verhuurder, aan Cascade gedetailleerde en volledige informatie verstrekken over de plaats van gebruik van de voorzetapparaten.

10 - TOEGANG VOOR REPARATIES EN AANPASSINGEN

Gedurende de gehele duur van de overeenkomst moet de klant ervoor zorgen dat Cascade op elk gewenst moment toegang heeft tot de voorzetapparaten voor het uitvoeren van mogelijk noodzakelijke controles, tests, aanpassingen, reparaties of vervangingen.

De klant zal geen reparaties of aanpassingen op de voorzetapparaten uitvoeren, tenzij specifiek schriftelijk gemachtigd door Cascade.

Geheel naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, zal Cascade overwegen om de noodzakelijke reserveonderdelen gratis aan de klant te leveren, onverminderd de bepalingen van het bovenstaande art. 3-7. De installatiekosten van deze onderdelen zijn ten laste van de klant.

11 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT - RECHT VAN DE VERHUURDER OP DE ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De klant mag de voorzetapparaten niet onderverhuren aan derde partijen, verkopen, hypothekeren, belenen, vastzetten, verpanden, toewijzen of er op andere wijze over beschikken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.

De klant is in ieder geval verplicht om, voor eigen rekening, alle acties te ondernemen die noodzakelijk zijn om de voorzetapparaten te beschermen, als reactie op inbeslagneming, confiscatie, forclusie of andere handhavingsprocedures, en zich inspannen om Cascade te vrijwaren van eventuele verliezen, schade, kosten, onkosten die kunnen ontstaan uit de niet-naleving en veronachtzaming van deze clausule.

Cascade heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder kennisgeving, en om onmiddellijk weer in het bezit te komen van de voorzetapparaten, en is hiertoe gemachtigd om met onmiddellijke ingang toegang te verkrijgen tot de structuren waar de voorzetapparaten zich bevinden, in geval de klant:

a. in gebreke is inzake de tijdige betaling van alle aan Cascade verschuldigde bedragen of de Algemene Huurvoorwaarden niet in acht neemt;

b. tot een akkoord met schuldeisers wenst of moet komen of een liquidatieprocedure ondergaat die de rechten van de Verhuurder met betrekking tot de voorzetapparaten in gevaar zouden kunnen brengen of negatief zouden kunnen beïnvloeden;

De beëindiging van de overeenkomst in de gevallen beschreven in het bovenstaande artikel 11-3 zijn niet van invloed op het recht van Cascade om de betaling te vragen van de onder de overeenkomst verschuldigde bedragen, samen met andere bedragen voor schadevergoeding.

12 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN GEVAL VAN EEN VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

In het geval van een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, is de klant in ieder geval verplicht tot de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode.

13 - TOEGANG VOOR REPARATIES EN AANPASSINGEN

 

Cascade kan onder de volgende omstandigheden niet aansprakelijk worden gesteld:

a. overmacht, zoals gedefinieerd in het volgende artikel 16;

b. opzet of grove onachtzaamheid, ook als gevolg van nalatigheid van medewerkers van Cascade, door Cascade te werk gestelde derde partijen, door Cascade gemachtigde personen, inclusief de aan deze personen verstrekte instructies met betrekking tot de toepassing of het gebruik van de door Cascade geleverde voorzetapparaten, met uitzondering van opzet of grove onachtzaamheid door de directie van Cascade;

c. ongeschiktheid van de voorzetapparaten voor specifieke en/of speciale toepassingen;

d. voorzetapparaten die door de klant zijn doorverkocht aan derde partijen;

e. verlies of beschadiging van de voorzetapparaten onder omstandigheden waarop de garantie niet van toepassing is;

f. directe of indirecte schade, inclusief verlies van inkomsten of schade voor derde partijen.
De klant zal Cascade vrijwaren van vorderingen voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, door derde partijen, voor verlies of schade in verband met de door Cascade aan de klant geleverde voorzetapparaten, behalve in gevallen waar het verlies en de schade veroorzaakt worden door een opzettelijke daad of nalatigheid (bijv. ontwerp) of grove onachtzaamheid door de directie van Cascade.

14 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Cascade blijft de eigenaar van de intellectuele en/of de industriële eigendomsrechten, ook na de levering van de voorzetapparaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De klant zal de op de voorzetapparaten aangebrachte vermeldingen van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten niet aanpassen of wijzigen.

Wanneer de voorzetapparaten vervaardigd worden in overeenstemming met plannen, modellen of andere door de klant verstrekte elementen, zal de klant Cascade vrijwaren van vorderingen voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, door derde partijen met betrekking tot de voorzetapparaten, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, mogelijke schendingen van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derde partijen

15 - BEËINDIGING, SCHADELOOSSTELLING, VERLENGING

 

De klant wordt van rechtswege geacht in verzuim te zijn en elk aan Cascade verschuldigd bedrag zal onmiddellijk betaalbaar en inbaar worden (vervallen van de uitgestelde betalingstermijn - artikel 1186 van het Italiaanse Burgerlijke Wetboek), wanneer de klant:

a. het faillissement verklaart, failliet wordt verklaart (tenzij anders bepaald door specifieke plaatselijke regelgeving), zijn activa overdraagt om andere schuldeisers preferent te betalen, een surseance van betaling aanvraagt, of wanneer de activa van de klant geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen en deze obligatie wordt niet binnen tien dagen verwijderd;

b. na schriftelijk geïnformeerd te zijn met betrekking tot zijn non-conformiteit, nalaat om te voldoen aan alle of deel van de door de wet of de overeenkomst opgelegde verplichtingen (inclusief de bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden);

c. verzuimt om een factuur geheel of gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn te betalen; of

d. zijn bedrijf liquideert of beslist het te liquideren, zijn bedrijfsactiviteiten stopzet, het bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt of met een nieuwe activiteit samenvoegt, de doelstellingen van het bedrijf wijzigt of het bedrijf liquideert.

Wanneer de situaties beschreven in artikel 15-1 van de Algemene Huurvoorwaarden zich voordoen, heeft Cascade het recht om, naar eigen goeddunken en zonder verplicht te zijn een honorarium of schadeloosstelling te betalen, en behoudens andere rechten (zoals het recht om reeds verschuldigde boetes en interesten te eisen en zijn recht op betaling), zonder noodzaak van een formele kennisgeving en zonder verplichting om in rechte op te treden:

a. de vervulling van mogelijke verplichtingen jegens de klant uit te stellen tot deze al zijn verplichtingen jegens Cascade heeft vervuld.

b. de overeenkomst in te trekken, ook gedeeltelijk, door aan de klant een specifieke schriftelijke kennisgeving te sturen;

c. onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle bedragen die de klant aan Cascade verschuldigd is, ook eerder dan de voorziene datum; en/of

d. voorafgaand aan de verdere vervulling van zijn verplichtingen, een garantie van de klant te eisen en te verkrijgen voor de tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen;

16 - OVERMACHT

De partijen zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen die veroorzaakt worden door overmacht.

Voor Cascade betekent 'overmacht’, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot: natuurrampen, stakingen, arbeidsgeschillen, ziekte van de werknemers of personeel van Cascade, uitsluitingen, rellen, verzuim of vertraging bij de leveranciers van Cascade, oorlog, epidemieën, transportproblemen, overheidsvorderingen - ook gedeeltelijke -, import- of exportverboden, nationale wetten die na de ondertekening van de overeenkomst van kracht geworden zijn, brand en explosie, storing in de telecommunicatielijnen, stroomonderbrekingen, aardbevingen, overstromingen en gelijksoortige natuurrampen.

De aanwezigheid van overmacht vormt geen rechtvaardiging voor niet-betaling of onderbreking van betalingen door de klant.

In geval van overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen van Cascade opgeschort.

Als Cascade bij het vervullen van zijn verplichtingen gedurende meer dan drie maanden wordt beperkt of gehinderd door overmacht, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst opzeggen met een specifieke schriftelijke kennisgeving.

Na het verzenden van de kennisgeving heeft geen van de partijen nog verplichtingen in het kader van deze overeenkomst, behoudens de verplichtingen die beide partijen mogelijk hebben in verband met reeds geleverde voorzetapparaten.

17 - NIETIGVERKLARING

De nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de overeenkomst of van de andere bepalingen, die volledig van kracht en geldig blijven.

18 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze Algemene Huurvoorwaarden, deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst of die verband houden met deze overeenkomst, is uitsluitend de Italiaanse wetgeving van toepassing.

Voor elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Huurvoorwaarden, uit de overeenkomst of uit enig akkoord dat is gebaseerd op of verband houdt met deze overeenkomst, is uitsluitend de rechtbank van Verona (Italië) bevoegd.

De partijen hebben in ieder geval het recht om het geschil voor te leggen aan de geschillenbeslechter van de Kamer van Koophandel van Verona, Italië.

19 - PRIVACY

Rechtstreeks door Cascade en/of via derde partijen verzamelde persoonsgegevens zullen in afgedrukte of elektronische vorm verwerkt worden in verband met contractuele en juridische behoeften en om een doeltreffend beheer van de zakenrelaties mogelijk te maken.

Het verstrekte e-mailadres kan door het bedrijf gebruikt worden voor het verzenden van reclamemateriaal inzake services die soortgelijk zijn aan de onder de huidige zakenrelatie verstrekte services.

Het niet ter beschikking stellen van de gegevens, wanneer ze niet verplicht zijn, zal van geval tot geval door de verantwoordelijke persoon beoordeeld worden en zal resulteren in beslissingen die verband houden met het belang van de gevraagde gegevens voor het beheer van de zakenrelatie.

De gegevens kunnen in Italië en/of in het buitenland worden medegedeeld, uitsluitend voor contractuele doeleinden en voor de vervulling van de betreffende juridische verplichtingen, inclusief die van fiscale of boekhoudkundige bevoegdheid.

De betrokkene kan alle rechten volgens art. 7 van wetsbesluit 196/2003 uitoefenen (inclusief rechten voor toegang, correctie, bijwerking, wissen en het verzet tegen de verwerking). De gegevensverwerker is Cascade Italia S.r.l. met het adres VERSOX@CASCORP.COM

20 - ETHISCHE CODE

Cascade heeft een Ethische Code aangenomen die beschikbaar is op de website www.cascorp.com.

De klant bevestigt met de ondertekening van de overeenkomst, dat hij de eisen en de ethische principes van de door Cascade aangenomen “Ethische Code” heeft gelezen en deze aanvaardt. De Ethische Code bepaalt de waarden die ten grondslag liggen aan het bedrijf bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen en om de overtredingen geïdentificeerd in wetsbesluit 231/2001 en latere wijzigingen en aanvullingen te voorkomen.

De klant gaat ermee akkoord om, direct of indirect, geen betalingen, geschenken of andere gunsten aan te bieden, en bevestigt dat hij niet op de hoogte is van derde partijen die deze direct of indirect aanbieden, aan zijn klanten, ambtenaren of vertegenwoordigers, directeurs of werknemers van Cascade of andere derde partijen, op een manier in strijd met de wetgeving, richtlijnen en gedragsregels (zoals, maar niet beperkt tot, de Foreign Corrupt Practices Act [FCPA] – de Amerikaanse wetgeving tegen omkoping), en verbindt zich ertoe om alle relevante wetten, gedragsregels, verordeningen en voorschriften voor corruptiebestrijding na te leven.

Algemene Huurvoorwaarden


INLEIDING


De huur van de voorzetapparaten van Cascade wordt geregeld door de volgende Algemene Huurvoorwaarden.
Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn ook beschikbaar:
- op de prijslijsten van Cascade, in zowel afgedrukte als digitale vorm;
- op de website van Cascade: www.cascorp.com.


1. DEFINITIES


1.1 In deze algemene voorwaarden geldt het volgende:
a) “Cascade” of “Verhuurder” verwijst naar Cascade Italia Srl;
b) “Klant” of “Huurder” verwijst naar de partij die de huur met Cascade overeenkomt;
c) “Voorzetapparaat(-apparaten)” verwijst naar de voorzetapparaten voor heftrucks of, in het algemeen, door Cascade verhuurde goederen en producten;
d) “Huur” of “Overeenkomst” staat voor de huurovereenkomst tussen Cascade en de klant.


2. VOORZETAPPARATEN


2.1 De voor huur beschikbare voorzetapparaten worden door Cascade gekozen onder de op voorraad zijnde apparaten op type, kwaliteit en specificatie in verband met het door de klant gewenste gebruik of toepassing.
2.2 De klant zal het beoogde gebruik van het voorzetapparaat in de overeenkomst aangeven.
2.3 Wanneer de voorzetapparaten niet gebruikt worden voor de doelstellingen aangegeven in de overeenkomst of voor de algemeen met dat betreffende voorzetapparaat verbonden doelstelling, kan de klant de Verhuurder niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het gebruik of misbruik van het voorzetapparaat.


3. START, EINDE, DUUR EN TARIEF


3.1 Het tarief voor de huur van het voorzetapparaat wordt aangegeven in de overeenkomst.
3.2 Cascade zal het tarief voor de huur aan de klant in rekening brengen op basis van een maandelijkse vooruitbetaling.
3.3 Tenzij anders bepaald in de overeenkomst, start de huurperiode vanaf de datum van levering van de voorzetapparaten aan de klant, of op de datum waarop de klant ze ophaalt, en eindigt de periode op de datum dat de voorzetapparaten worden geretourneerd aan Cascade.
3.4 De periode voor verhuur mag niet korter zijn dan 4 weken. Indien niet anders overeengekomen tussen de partijen, is het huurtarief gebaseerd op veertig (40) bedrijfsuren van het voorzetapparaat per week. Wanneer de voorzetapparaten gedurende meer dan veertig (40) uur per week gebruikt moet worden, moet dit extra gebruik worden aangegeven
en overeengekomen in de overeenkomst.
3.5 De uren die het overeengekomen aantal wekelijkse uren overschrijden, worden gefactureerd tegen een in de overeenkomst bepaald tarief.
3.6 Terugbetalingen in verband met eventuele storingen die kunnen worden toegeschreven aan Cascade worden gebaseerd op een uurtarief, dat berekend wordt door het weektarief van de huur te delen door veertig
of door het hogere aantal uren dat is overeengekomen; terugbetalingenvoor eventuele storingen zullen geen rekening houden met zaterdagen en zondagen, tenzij anders overeengekomen tussen de partijen. Het
maximale dagelijkse bedrag voor terugbetaling wordt vastgesteld in het overeengekomen aantal wekelijkse uren, gedeeld door vijf (5).
3.7 Het huurtarief omvat de levering aan de klant of aan de gebruiker van de reserveonderdelen voor de normale slijtage bij een correct gebruik, maar omvat niet eventuele extra service verstrekt door het personeel van Cascade.
3.8 De overeenkomst wordt automatisch vernieuwd op basis van deze Algemene Voorwaarden, tenzij de klant 30 dagen voor het vervallen van de huur schriftelijk kennis geeft over de opzegging
3.9 Indien het voorzetapparaat eerder dan de in de overeenkomst vastgestelde termijn geretourneerd wordt, zal het verschil ten opzicht van de aanvankelijk overeengekomen huurtarieven voor de gehele huurperiode aan de klant in rekening worden gebracht.
3.10 Alle verzendingskosten (levering en ophalen aan het einde van de periode), vrachtkosten, verzekering, opslag en hantering, evenals belastingen en heffingen, zijn voor rekening van de klant.
3.11 De klant kan, alleen gedurende de eerste twaalf (12) maanden van de overeenkomst, beslissen om het gehuurde voorzetapparaat te kopen.


4. BETALING


4.1 In overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en mits niet anders overeengekomen tussen de partijen, moet de betaling binnen 30 dagen na de datum van de factuur worden uitgevoerd. Als de klant verzuimt binnen deze tijdsperiode te betalen, kan Cascade, zonder verdere kennisgeving, juridische stappen ondernemen voor deterugvordering van de verschuldigde bedragen. De op de bankafschriften van Cascade aangegeven “valutadatum” geldt als datum van daadwerkelijke betaling.
4.2 De klant mag de betaling aan de Verhuurder niet uitstellen of vertragen op basis van het feit dat Verhuurder, op zijn beurt, nog een openstaande betaling of andere verplichtingen tegenover de klant heeft. Er zijn geen verrekeningen toegestaan, tenzij anders tussen de partijen overeengekomen.
4.3 In geval van niet-betaling, wordt de interest aangerekend waarvan het bedrag berekend wordt op basis van artikel 5 van Italiaans Wetsbesluit 231/02 - EU-richtlijn 2000/35/EG en Italiaans wetsbesluit 192/12 - EUrichtlijn
2011/7/EU, onverminderd eventueel grotere verliezen.
4.4 Cascade kan alle andere kosten, juridische of andere, voor het invorderen of het verkrijgen van de geforceerde naleving van betalingsverplichtingen, aan de klant in rekening brengen.
4.5 Bij en na de ondertekening van een overeenkomst is de klant verplicht om op verzoek van de Verhuurder een redelijke mate van zekerheid voor de betaling en het nakomen van andere contractuele verplichtingen voor
te leggen, zoals een bankgarantie of een kredietbrief. Onder dergelijke omstandigheden heeft de Verhuurder het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten, inclusief de levering, tot de gevraagde garantie gegeven wordt.
4.6 Alle door de klant aan de Verhuurder gemaakte betalingen worden met de volgende volgorde overwogen: kosten, interest, kapitaal, te beginnen bij de oudste verschuldigde bedragen. De klant is niet gerechtigd om een betaling in te houden, noch voor vertragingen van de levering, noch voor de incomplete levering van nietessentiële onderdelen.

5. LEVERINGSTERMIJN


5.1 De levering zal plaatsvinden op de datum aangegeven in de overeenkomst. Op de leveringstermijn wordt een tolerantie van 120 dagen toegepast (de zogenaamde “vertraagde levering”); aan het einde van deze periodeheeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke melding aan Cascade.
5.2 Cascade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke door de klant of derde partijen geleden kosten, verliezen of schade als gevolg van een late levering. De klant kan de overeenkomst niet annuleren op basis van alleen een te late levering.
5.3 Veronachtzaming van de leveringsvoorwaarden en de tolerantie als gevolg van overmacht, in overeenstemming met artikel 16 (Overmacht), vormt geen schending. Cascade zal de klant schriftelijk informeren over de specifieke redenen van mogelijke vertragingen, met aanduiding van de nieuwe leveringstermijn van de goederen.
5.4 Cascade kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor een mogelijke door de klant veroorzaakte late levering.


6. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT


6.1 Tijdens de looptijd van de overeenkomst is de klant verantwoordelijk voor de bewaring, de correcte opslag en het correct gebruik van de verhuurde voorzetapparaten. Dientengevolge is de klant als enige verantwoordelijk voor mogelijke schade of claims die direct of indirect resulteren uit het gebruik van de voorzetapparaten, evenals voor
mogelijke schade, verlies of kosten die de Verhuurder om welke reden dan ook gedwongen ondergaat als het resultaat van dergelijke gebeurtenissen.
6.2 De waarde van de voorzetapparaten wordt aangegeven in de overeenkomst.
6.3 The Customer shall ensure that the Attachments are used properly and safely, within the envisaged rated capacity limits, and by qualified and competent personnel.
6.4 Aan het einde van de overeenkomst moet de klant de voorzetapparaten retourneren in dezelfde toestand waarin ze ontvangen werden, met uitzondering van de normale achteruitgang en/of slijtage.
6.5 De klant heeft de plicht om Cascade volledig te vrijwaren voor mogelijke claims of vorderingen door derde partijen in verband met persoonlijk letsel of materiële schade die direct of indirect verband houdt met het gebruik van het voorzetapparaat. Hiertoe is de klant verplicht om met een verzekeringsmaatschappij een gepaste verzekering af te sluiten voor een bedrag dat voldoende is om een geschikte bescherming te waarborgen.
6.6 De klant is verantwoordelijk voor de voorzetapparaten voor wat betreft schade veroorzaakt aan derde partijen, voor hun misbruik en moet op zijn kosten ervoor zorgen dat, gedurende de gehele duur van de huurperiode,
het routine-onderhoud wordt uitgevoerd in overeenstemming met de handleiding voor gebruik en onderhoud van Cascade voor de gehuurde apparatuur.


7. FOUTEN EN STORINGEN VAN DE VOORZETAPPARATEN


7.1 Mogelijke fouten of storingen van de voorzetapparaten moeten onmiddellijk aan Cascade gemeld worden via brief, fax of e-mail. Cascade behoudt zich het recht voor om de klant het recht op verlenging van de huurperiode toe te kennen in geval van fouten of storingen van de voorzetapparaten. In ieder geval worden verlengingen alleen toegekend
vanaf de datum en tijd van indiening van de kennisgeving beschreven in het bovenstaande artikel 7-1.
7.3 Wanneer de fout of storing te wijten is aan veronachtzaming of oneigenlijk gebruik van de voorzetapparaten, is het reeds overeengekomen huurtarief nog steeds ten laste van de klant, evenals de betaling van de reparatiekosten en de schadeloosstelling van eventuele door Cascade geleden onkosten.


8. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR FOUTEN EN STORINGEN VAN DE VOORZETAPPARATEN


8.1 Cascade kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte verliezen veroorzaakt door fouten van de voorzetapparaten of stoptijden veroorzaakt door een oneigenlijk gebruik.
8.2 Behalve in gevallen van overmacht, beschreven in artikel 16, kan Cascade niet aansprakelijk worden gesteld voor de ontbrekende ontvangst van de voorzetapparaten vanwege redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de Verhuurder, als gevolg van ongevallen, pech of beschadiging tijdens laden, lossen of vervoer.


9. LOCATIE VAN DE VOORZETAPPARATEN


9.1 De klant mag, zonder voorafgaande toestemming van Cascade, de voorzetapparaten niet vanaf hun opslagplaats verwijderen.
9.2 De klant zal op verzoek van de Verhuurder, aan Cascade gedetailleerde en volledige informatie verstrekken over de plaats van gebruik van de voorzetapparaten.


10. TOEGANG VOOR REPARATIES EN AANPASSINGEN


10.1 Gedurende de gehele duur van de overeenkomst moet de klant ervoor zorgen dat Cascade op elk gewenst moment toegang heeft tot de voorzetapparaten voor het uitvoeren van mogelijk noodzakelijke controles, tests, aanpassingen, reparaties of vervangingen.
10.2 De klant zal geen reparaties of aanpassingen op de voorzetapparaten uitvoeren, tenzij specifiek schriftelijk gemachtigd door Cascade.
10.3 Geheel naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, zal Cascade overwegen om de noodzakelijke reserveonderdelen gratis aan de klant te leveren, onverminderd de bepalingen van het bovenstaande art.
3-7. De installatiekosten van deze onderdelen zijn ten laste van de klant.


11. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT - RECHT VAN DE VERHUURDER OP DE ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN DE
OVEREENKOMST


11.1 De klant mag de voorzetapparaten niet onderverhuren aan derde partijen, verkopen, hypothekeren, belenen, vastzetten, verpanden, toewijzen of er op andere wijze over beschikken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
11.2 De klant is in ieder geval verplicht om, voor eigen rekening, alle acties te ondernemen die noodzakelijk zijn om de voorzetapparaten te beschermen, als reactie op inbeslagneming, confiscatie, forclusie of andere handhavingsprocedures, en zich inspannen om Cascade te vrijwaren van eventuele verliezen, schade, kosten, onkosten die kunnen
ontstaan uit de niet-naleving en veronachtzaming van deze clausule.11.3 Cascade heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder kennisgeving, en om onmiddellijk weer in het bezit te komen van de voorzetapparaten, en is hiertoe gemachtigd om met onmiddellijke ingang toegang te verkrijgen tot de structuren waar de voorzetapparaten zich bevinden, in geval de klant:
a) in gebreke is inzake de tijdige betaling van alle aan Cascade verschuldigde bedragen of de Algemene Huurvoorwaarden niet in acht neemt;
b) tot een akkoord met schuldeisers wenst of moet komen of een liquidatieprocedure ondergaat die de rechten van de Verhuurder met betrekking tot de voorzetapparaten in gevaar zouden kunnen brengen of negatief zouden kunnen beïnvloeden.
11.4 De beëindiging van de overeenkomst in de gevallen beschreven in het bovenstaande artikel 11-3 zijn niet van invloed op het recht van Cascade om de betaling te vragen van de onder de overeenkomst verschuldigde bedragen, samen met andere bedragen voor schadevergoeding.


12. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT IN GEVAL VAN EEN VROEGTIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST


12.1 In het geval van een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, is de klant in ieder geval verplicht tot de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn voor de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode.


13. TOEGANG VOOR REPARATIES EN AANPASSINGEN


13.1 Cascade kan onder de volgende omstandigheden niet aansprakelijk worden gesteld:
a) overmacht, zoals gedefinieerd in het volgende artikel 16;
b) opzet of grove onachtzaamheid, ook als gevolg van nalatigheid van medewerkers van Cascade, door Cascade te werk gestelde derde partijen, door Cascade gemachtigde personen, inclusief de aan deze personen verstrekte instructies met betrekking tot de toepassing of het gebruik van de door Cascade geleverde voorzetapparaten, met uitzondering van opzet of grove onachtzaamheid door de directie van Cascade;
c) ongeschiktheid van de voorzetapparaten voor specifieke en/of speciale toepassingen;
d) voorzetapparaten die door de klant zijn doorverkocht aan derde partijen;
e) verlies of beschadiging van de voorzetapparaten onder omstandigheden waarop de garantie niet van toepassing is;
f) directe of indirecte schade, inclusief verlies van inkomsten of schade voor derde partijen.
13.2 De klant zal Cascade vrijwaren van vorderingen voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, door derde partijen,
voor verlies of schade in verband met de door Cascade aan de klant geleverde voorzetapparaten, behalve in gevallen waar het verlies en de schade veroorzaakt worden door een opzettelijke daad of nalatigheid (bijv. ontwerp) of grove onachtzaamheid door de directie van Cascade.


14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


14.1 Cascade blijft de eigenaar van de intellectuele en/of de industriële eigendomsrechten, ook na de levering van de voorzetapparaten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.De klant zal de op de voorzetapparaten aangebrachte vermeldingen van de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten niet aanpassen of wijzigen.
14.3 Wanneer de voorzetapparaten vervaardigd worden in overeenstemming met plannen, modellen of andere door de klant verstrekte elementen, zal de klant Cascade vrijwaren van vorderingen voor schadevergoeding, in welke vorm dan ook, door derde partijen met betrekking tot de voorzetapparaten, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, mogelijke schendingen van de intellectuele of industriële eigendomsrechten van derde partijen


15. BEËINDIGING, SCHADELOOSSTELLING, VERLENGING


15.1 De klant wordt van rechtswege geacht in verzuim te zijn en elk aan Cascade verschuldigd bedrag zal onmiddellijk betaalbaar en inbaar worden (vervallen van de uitgestelde betalingstermijn - artikel 1186 van het Italiaanse Burgerlijke Wetboek), wanneer de klant:
a) het faillissement verklaart, failliet wordt verklaart (tenzij anders bepaald door specifieke plaatselijke regelgeving), zijn activa overdraagt om andere schuldeisers preferent te betalen, een surseance van betaling aanvraagt, of wanneer de activa van de klant geheel of gedeeltelijk in beslag worden genomen en deze obligatie wordt niet binnen tien dagen
verwijderd;
b) na schriftelijk geïnformeerd te zijn met betrekking tot zijn nonconformiteit, nalaat om te voldoen aan alle of deel van de door de wet of de overeenkomst opgelegde verplichtingen (inclusief de bepalingen van deze Algemene  uurvoorwaarden);
c) verzuimt om een factuur geheel of gedeeltelijk binnen de overeengekomen termijn te betalen; of
d) zijn bedrijf liquideert of beslist het te liquideren, zijn bedrijfsactiviteiten stopzet, het bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt of met een nieuwe activiteit samenvoegt, de doelstellingen van het bedrijf wijzigt of het bedrijf liquideert.
15.2 Wanneer de situaties beschreven in artikel 15-1 van de Algemene Huurvoorwaarden zich voordoen, heeft Cascade het recht om, naar eigen goeddunken en zonder verplicht te zijn een honorarium of schadeloosstelling te betalen, en behoudens andere rechten (zoals het recht om reeds verschuldigde boetes en interesten te eisen en zijn recht
op betaling), zonder noodzaak van een formele kennisgeving en zonder verplichting om in rechte op te treden:
a) de vervulling van mogelijke verplichtingen jegens de klant uit te stellen tot deze al zijn verplichtingen jegens Cascade heeft vervuld;
b) de overeenkomst in te trekken, ook gedeeltelijk, door aan de klant een specifieke schriftelijke kennisgeving te sturen;
c) onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle bedragen die de klant aan Cascade verschuldigd is, ook eerder dan de voorziene datum; en/of
d) voorafgaand aan de verdere vervulling van zijn verplichtingen, een garantie van de klant te eisen en te verkrijgen voor de tijdige nakoming van de betalingsverplichtingen;


16. OVERMACHT


16.1 De partijen zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of storingen die veroorzaakt worden door overmacht.
16.2 Voor Cascade betekent ‘overmacht’, bij wijze van voorbeeld maar niet beperkt tot: natuurrampen, stakingen, arbeidsgeschillen, ziekte vanwerknemers of personeel van Cascade, uitsluitingen, rellen, verzuim of vertraging bij de leveranciers van Cascade, oorlog, epidemieën, transportproblemen, overheidsvorderingen - ook gedeeltelijke -, importof
exportverboden, nationale wetten die na de ondertekening van de overeenkomst van kracht geworden zijn, brand en explosie, storing in de telecommunicatielijnen, stroomonderbrekingen, aardbevingen, overstromingen en gelijksoortige natuurrampen.
16.3 De aanwezigheid van overmacht vormt geen rechtvaardiging voor niet-betaling of onderbreking van betalingen door de klant.
16.4 In geval van overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen van Cascade opgeschort.
16.5 Als Cascade bij het vervullen van zijn verplichtingen gedurende meer dan drie maanden wordt beperkt of gehinderd door overmacht, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst opzeggen met een specifieke schriftelijke kennisgeving. Na het verzenden van de kennisgeving heeft geen van de partijen nog verplichtingen in het kader van deze overeenkomst, behoudens de verplichtingen die beide partijen mogelijk hebben in verband met reeds geleverde voorzetapparaten.


17. NIETIGVERKLARING


17.1 De nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden leidt niet tot de nietigheid van de overeenkomst of van de andere bepalingen, die volledig van kracht en geldig blijven.


18. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE


18.1 Op deze Algemene Huurvoorwaarden, deze overeenkomst en alle andere overeenkomsten die voortvloeien uit deze overeenkomst of die verband houden met deze overeenkomst, is uitsluitend de Italiaanse wetgeving van toepassing.
18.2 Voor elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Huurvoorwaarden, uit de overeenkomst of uit enig akkoord dat is gebaseerd op of verband houdt met deze overeenkomst, is uitsluitend de rechtbank van Verona (Italië) bevoegd.
18.3 De partijen hebben in ieder geval het recht om het geschil voor te leggen aan de geschillenbeslechter van de Kamer van Koophandel van Verona, Italië.


19. PRIVACY


19.1 Rechtstreeks door Cascade en/of via derde partijen verzamelde persoonsgegevens zullen in afgedrukte of elektronische vorm verwerkt worden in verband met contractuele en juridische behoeften en om een doeltreffend beheer van de zakenrelaties mogelijk te maken.
19.2 Het verstrekte e-mailadres kan door het bedrijf gebruikt worden voor het verzenden van reclamemateriaal inzake services die soortgelijkzijn aan de onder de huidige zakenrelatie verstrekte services. Het niet ter beschikking stellen van de gegevens, wanneer ze niet verplicht zijn, zal van geval tot geval door de verantwoordelijke persoon beoordeeld worden en zal resulteren in beslissingen die verband houden met het belang van de gevraagde gegevens voor het beheer van de
zakenrelatie.
19.3 De gegevens kunnen in Italië en/of in het buitenland worden medegedeeld, uitsluitend voor contractuele doeleinden en voor devervulling van de betreffende juridische verplichtingen, inclusief die van fiscale of boekhoudkundige bevoegdheid.
19.4 De betrokkene kan alle rechten volgens art. 7 van wetsbesluit 196/2003 uitoefenen (inclusief rechten voor toegang, correctie, bijwerking, wissen en het verzet tegen de verwerking). De gegevensverwerker is Cascade Italia S.r.l. met het adres VERSOX@CASCORP.COM


20. ETHISCHE CODE


20.1 Cascade heeft een Ethische Code aangenomen die beschikbaar is op de website www.cascorp.com.
20.2 De klant bevestigt met de ondertekening van de overeenkomst, dat hij de eisen en de ethische principes van de door Cascade aangenomen “Ethische Code” heeft gelezen en deze aanvaardt. De Ethische Code bepaalt de waarden die ten grondslag liggen aan het bedrijf bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen en om de overtredingen geïdentificeerd in wetsbesluit 231/2001 en latere wijzigingen en aanvullingen te voorkomen. De klant gaat ermee akkoord om, direct of indirect, geen betalingen, geschenken of andere gunsten aan te bieden, en bevestigt dat hij niet op de hoogte is van derde partijen die deze direct of indirect aanbieden, aan zijn klanten, ambtenaren of vertegenwoordigers, directeurs of
werknemers van Cascade of andere derde partijen, op een manier in strijd met de wetgeving, richtlijnen en gedragsregels (zoals, maar niet beperkt tot, de Foreign Corrupt Practices Act [FCPA] – de Amerikaanse wetgeving tegen omkoping), en verbindt zich ertoe om alle relevante wetten, gedragsregels, verordeningen en voorschriften voor corruptiebestrijding
na te leven.